Årsmöte 2020

Kallelse till SERO:s årsmöte 2020

Hej alla SERO-medlemmar!

Här kommer kompletterande information om SEROs årsmöte 2020. På grund av pandemin blir det ett krympt årsmöte i år, som tidigare aviserats, lördag den 26 September kl.13. Det kan följas både fysiskt, i Katrineholms stadshotell, eller via videomöte med hjälp av Zoom. De som i likhet med mig vill äta lunch kl. 12 på Stadshotellet, SERO bjuder,  ska anmäla sig till mig via mejl, goran@goranbryntse.se, senast måndag den 21 September för hotellets planerings skull. Önskvärt är också att de som vill delta fysiskt på årsmötet anmäler sig i förväg så vi kan anpassa möteslokalen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De som vill delta i årsmötet via videokonferensen zoom bör också anmäla sig i förväg, senast onsdag 23/9 genom att skicka in sin mejladress till Ann-Sofie Granzell, a.granzell@cireko.se och ladda ner Zoom-appen. Då kommer Ann-Sofie att skicka ut en zoom-länk till de som anmält sig så att deltagandet kan ske via video. Mer info kommer senare, dvs. Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, ekonomi, revision etc. Även ett förslag till reviderade stadgar ur ett språkligt perspektiv kommer presenteras. 

Klicka för att ladda ner ZOOM

Plats Stadshotellet Katrineholm 26 september

Förslag till dagordning vid 2020 års föreningsstämma
 
§1. Val av mötesordförande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare
§ 4. Godkännande av kallelse
§ 5. Styrelsens årsberättelse
§ 6. Revisorernas berättelse  
§ 7. Fastställande av resultat- och balansräkning  
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9. Beslut om årsavgifter m m för nästkommande verksamhetsår
      a) Verksamhetsplan, Budget
      b) Medlemsavgifter.  
      c) Kostnadsersättningar 
§10. Framställningar och förslag från styrelsen
§11. Framställning genom motion från medlemmar  
§12. Beslut om antal ordinarie ledamöter och antal ersättare i styrelsen  
§13.  a) Val av förenings- och styrelseordförande
         b) Val av vice ordförande
         c) Val av övriga ledamöter och ersättare .
§14. Val av revisorer jämte ersättare  
§15.  Val av tre ledamöter i valberedningen med en mandattid på ett år, av        vilka en skall vara sammankallande.
§16. Vid stämman väckta frågor som stämman
         beslutar ta upp till behandling. 
§17. Stämman avslutas