20191119 SOU 2018:76,

Till
Infrastrukturdepartementet
Att: Filip.Vestling
Diarienummer I2019/00922/E

Synpunkter från SERO på SOU 2018:76,
Mindre aktörer i energilandskapet

Elproduktion
Undermålig utredning om småskalig elproduktion
Utredningen ”Mindre aktörer i energilandskapet”, SOU 2018:76, är ett misslyckande. I
direktiven står ”Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion
och lagring för mindre aktörer”. På sidan 50 står vidare ”Utredningens analys på området
småskalig elproduktion är inriktad mot småskalig elproduktion av sol-el”. Man kan undra
varför direktiven omformulerats av utredningen? Utredningen har därigenom uteslutit
huvuddelen av den framtida småskaliga elproduktionen, nämligen vindkraft, vattenkraft och
biokraft. Ofattbart att man kan frångå direktiven så i grunden. SERO, som är Sveriges äldsta
förening för förnybar energi, vi firar 40-årsjubieum 2020, organiserar många ägare av
småskalig elproduktion och uppvaktade utredningen tillsammans med Svensk….

Läs hela remissen SOU 2018:76,