Årsmöte 2021

Kallelse till SERO:s årsmöte 2021

Kallelsen till årsmöte 2021 kommer!

 

 

Förslag till dagordning vid 2021 års föreningsstämma
 
§1. Val av mötesordförande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare
§ 4. Godkännande av kallelse
§ 5. Styrelsens årsberättelse
§ 6. Revisorernas berättelse  
§ 7. Fastställande av resultat- och balansräkning  
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9. Beslut om årsavgifter m m för nästkommande verksamhetsår
      a) Verksamhetsplan, Budget
      b) Medlemsavgifter.  
      c) Kostnadsersättningar 
§10. Framställningar och förslag från styrelsen
§11. Framställning genom motion från medlemmar  
§12. Beslut om antal ordinarie ledamöter och antal ersättare i styrelsen  
§13.  a) Val av förenings- och styrelseordförande
         b) Val av vice ordförande
         c) Val av övriga ledamöter och ersättare .
§14. Val av revisorer jämte ersättare  
§15.  Val av tre ledamöter i valberedningen med en mandattid på ett år, av        vilka en skall vara sammankallande.
§16. Vid stämman väckta frågor som stämman
         beslutar ta upp till behandling. 
§17. Stämman avslutas