Svänghjul snabbladdar elbilar

Läs Göran Bryntses debattartikel i Hallandsposten 12 januari, klicka!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Extra årsmöte torsdag 14 januari kl. 16

Vid SEROs extra årsmöte kl. 16 torsdag 14 januari ska vi besluta om förslaget till de nya stadgarna. Det finns att läsa på hemsidan eller i kortversion i vår tidning. Anmälan kan ske till mig, goran.bryntse@sero.se eller till jan-ake.jacobson@sero.se. Jan-Åke skickar då en länk till det planerade zoom-mötet.
Det är också välkommet att skicka förslag på verksamheter under 2021 som vi kan ta in i verksamhetsplanen.

Göran Bryntse, ordf.

Dagordning.

1. Mötet öppnas, val av mötesordförande, sekreterare och justerar.

2. Beslut om förslaget till nya stadgar. Lämna gärna  ändringsförslag i förväg för att effektivisera mötet.

3. Övriga frågor.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förslag till revidering av SEROs stadgar

Utifrån SEROs förnyelsearbete har det gjorts en total översyn av stadgarna. I det reviderade förslaget har språket blivit modernare och enhetligt. Vissa paragrafers information har delats upp på fler paragrafer för att göra det enklare att hitta, samtidigt som mängden text har minskat.

Den största förändringen är att SERO fått en tydlig ändmålsparagraf. Den bygger på paragraf ett och två i nuvarande stadgar, men specifika energislag och specifika mål har bytts ut mot mer samlande uttryck och formuleringar.

En punkt på Årsstämmans dagordning har lagts till 9) Verksamhetsplan och budget för innevarande år.

Se förslaget nedan. Nuvarande stadgar finns att se på sero.se.

Arbetsgrupp: Harriet Axelsson, Anders Björbole, Peter Danielsson, Ann-Sofie Granzell och Jan-Åke Jacobson

Läs förslaget, klicka!  Läs gällade stadgar, klicka!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nr av Förnybar Energi nr 3/2020

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sero årsmöte 26 september i Katrineholm och digitalt

Ny styrelse i SERO efter årsmötet 26 september, klicka!

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svensk Energikooperativ behöver bättre villkor.

Läs debattartikeln i tidningen På Landet som Göran Bryntse, ordförande i SERO och Ewa Engdahl, Hållbar energiförsörjning, Coompanion skrivit, 26 augusti 2020. För att se en förstoring, klicka!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Krångel stoppar Carl-Gustav Svensson solel

Krångel stoppar hans solel. Lantbrukaren Carl-Gustav Svensson vill bygga en gemensam solelsanläggning till sig och två grannfastigheter. Men reglerna för andelsägaren gör att det blir dyrt.
– Jag har räknat på det men tyvärr är det omöjligt, säger han.
(ATL – Lantbrukets Affärstidning 17 juli 2020)
Läs mer, klicka!

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nummer av Förnybar Energi

Förnybar Energi nr 2/2020

Läs bl a om:
 – Stora planer för Solparker
 – Årsmötet 26-27 september
 – Är det lönsamt med lagrad solel
 – Vatteturbiner i artificiell miljö
 – Seros:s 40-åriga historia

Se artiklar, klicka!

;

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Läs utredningen om Energikooperativ

Läs utredningen om Energikooperativ, klicka!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svenska energikooperativ behöver bättre villkor

Småskaliga initiativ skulle kunna vara en del av lösningen på omställningen av energisystemet i Sverige till mer förnybar energi!

Andra länder såsom Storbritannien och Nederländerna har ett betydligt större antal ”community energy”, så kallade gräsrotsinitiativ. Personer som går ihop och producerar energi i kooperativ form. Grekland och Österrike har, enligt en rapport från Europauniversitetet, de bästa villkoren för energikooperativ i Europa medan Sverige släpar efter som ett av de fyra sämsta. De svenska villkoren måste förbättras till åtminstone genomsnittlig EU-nivå om vi ska klara målet om 100 % förnybar energi år 2040.

Som privatperson, eller lantbruksföretag, är det idag ur skattehänseende förmånligt att investera i egenproducerad förnybar el. Och det är bra för omställningen av energisystemet. Men alla har inte egna tak till solpaneler, eller förutsättningar att själv investera i förnybar energi. För dessa privatpersoner och företag kan det därför istället vara mer lämpligt att gå ihop i ett kooperativ och investera tillsammans, dvs i en ekonomisk förening.

En enskild person har sällan råd att ensam bygga ett modernt vindkraftverk men kooperativa föreningar har. Även satsningar på solel underlättas om fler delar på investeringen genom en ekonomisk förening. Tyvärr får energikooperativ idag betydligt sämre ekonomiska villkor än en enskild villaägare.

Sverige behöver förbättra dagens oförmånliga villkor för medlemmarna i energikooperativ. De ska ha i huvudsak samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner. Vi har därför följande förslag:

Sänk eller slopa energiskatten för medlemmar i kooperativ som köper egenproducerad förnybar el

  1. Tillåt investeringsavdrag för medlemmar i kooperativa föreningar
  2. Ta bort uttagsbeskattning av kooperativa föreningar som säljer till självkostnadspris

De första två förslagen är åtgärder som troligen kan bidra till en ny rörelse där svenskarna engageras i energiomställningen. Att ta bort uttagsbeskattningen är en mer långsiktig åtgärd av principiell karaktär som har betydelse om marknadspriserna sticker iväg.

Uttagsbeskattning för egenproducerad energi är orimlig och unik för Sverige. Man kan fråga sig om den särskilda uttagsskatten införts för att skydda de tre stora dominerande kraftbolagens intressen? Vi ser istället att det ligger i nationens intresse att ha en väl spridd energiförsörjning på lokal nivå även ur beredskapssynpunkt.

Det är också värt att framhålla att mer kooperativt ägd vindkraft kan vara viktigt för att öka acceptansen av mer vindkraft hos befolkningen.

Dessutom är det önskvärt att Sverige vidtar liknande åtgärder som Grekland och Österrike tillämpar.

Göran Bryntse,  Ewa Engdahl
Ordförande i SERO Hållbar energiförsörjning, Coompanion

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar